ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการสารนิเทศ (CMS) พ.ศ.2558
 • ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับปรุงการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558
 • รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำนักงานถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558
 • ราคากลางจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2558
 • ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558
 • ราคากลางการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • ราคากลางจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ
 • ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ. 2556 จำนวน 2 ฉบับ
 • รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 • รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางเช่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ SAS พ.ศ. 2558
 • ราคากลางจ้างพิมพ์รายงาน "สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556"
 • สอบราคาจ้างพิมพ์รายงาน "สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556" จำนวน 5 ฉบับ
 • ราคากลางจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558
 • สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558
 • สอบราคาจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิติรายสาขา จำนวน 8 รายการ
 • ราคากลางพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา
 • รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงาานตัวชี้วัดที่สำคัญ พ.ศ.2557
 • ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบการให้บริการมาตรฐานสถิติ พ.ศ. 2557
 • ประกาศขายรถราชการและครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ
 • ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2558
 • ดูทั้งหมด...
   
  ประกาศ / ระเบียบ
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  ถวายสัตย์ปฎิณาณ

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  แบบสอบถามเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสถิติ

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (6 เดือนแรก)
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 25,403 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.6)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,259 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.2)
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน 159,492 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.7)
 • การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) นอกเวลาเรียน ร้อยละ 58.9
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 70.1
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 53.5
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร
 • อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.8
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 94.6
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 77.2
 • ประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป อ่านนอกเวลา เรียน/ทํางาน
  • หนังสือพิมพ์ มากที่สุด ร้อยละ 73.7
  • แบบเรียน/ตำราเรียน น้อยที่สุด ร้อยละ 29.5
  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 35.0
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 28.9
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 73.3
 • โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย