ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม (ระยะที่ 3)
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2558 (1-28 ก.พ. 2558)
 • สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
 • ราคากลาง การจ้างพิมพ์แบบสอบถามสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
 • ราคากลาง โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา (ปีงบประมาณ 2558)
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2558 (1 ม.ค. 58- 31 ม.ค. 58)
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ราคากลาง ผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในสิ่งพิมพ์
 • ราคากลาง หนังสือ 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • ราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ธ.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)
 • ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 67 รายการ
 • ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
 • ราคากลาง ราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 หมวด ปีงบประมาณ 2558
 • สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 หมวด ปีงบประมาณ 2558
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา สถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 • สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก และแผ่นพับ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จำนวน 4 รายการ
 • ราคากลาง การจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปกและแผ่นพับ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
 • ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ
 • ดูทั้งหมด...
   
  ข่าว สสช.
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  ถวายสัตย์ปฎิณาณ

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  แบบสอบถามเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสถิติ

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (6 เดือนแรก)
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 25,403 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.6)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,259 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.2)
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน 159,492 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.7)
 • การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) นอกเวลาเรียน ร้อยละ 58.9
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 70.1
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 53.5
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร
 • อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.8
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 94.6
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 77.2
 • ประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป อ่านนอกเวลา เรียน/ทํางาน
  • หนังสือพิมพ์ มากที่สุด ร้อยละ 73.7
  • แบบเรียน/ตำราเรียน น้อยที่สุด ร้อยละ 29.5
  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 35.0
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 28.9
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 73.3
 • สถิติทางการของประเทศไทย

  สถิติทางการของประเทศไทย

  Official Statistics Thailand

  โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย