ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ราคากลาง การศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ตัวอย่างด้านความเหลื่อมล้ำ
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2558 (1 มิ.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58)
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
 • รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ "หนังสือรายงานประจำปี 2557" จำนวน 1000 เล่ม
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2558 (1 พ.ค. 58 - 31 พ.ค. 58)
 • ราคากลาง หนังสือรายงานประจำปี 2557 จำนวน 1,000 เล่ม
 • สอบราคาจ้างพิมพ์ "หนังสือรายงานประจำปี 2557"
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
 • ขายครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
 • ดูทั้งหมด...
   
  ข่าว สสช.
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  กรอกแบบสำรวจ

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (6 เดือนแรก)
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 25,403 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.6)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,259 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.2)
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน 159,492 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.7)
 • การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) นอกเวลาเรียน ร้อยละ 58.9
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 70.1
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 53.5
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร
 • อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.8
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 94.6
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 77.2
 • ประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป อ่านนอกเวลา เรียน/ทํางาน
  • หนังสือพิมพ์ มากที่สุด ร้อยละ 73.7
  • แบบเรียน/ตำราเรียน น้อยที่สุด ร้อยละ 29.5
  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 35.0
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 28.9
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 73.3
 • สถิติทางการของประเทศไทย

  สถิติทางการของประเทศไทย

  Official Statistics Thailand

  โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย