ติดต่อขอรับหรือตรวจสอบข้อมูลทางราชการ ได้ที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ โทร 02 1417500-03,02 141 7497 อีเมล์ services@nso.go.th

ข้อมูลล่าสุด

ดูทั้งหมด...
 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59)
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2559 (1 มิ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59)
 • ราคากลาง จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560(นับจด)
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2559 (1 เม.ย. 59 - 30 เม.ย. 59)
 • ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (นับจด)
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)
 • ราคากลาง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)
 • ราคากลาง สำมะโนอุตสากรรม พ.ศ. 2560
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ดูทั้งหมด...
   
  ข่าว สสช.
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2558
 • ผู้มีงานทำ 38.3 ล้านคน
 • ผู้ว่างงาน 3.6 แสนคน
 • ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 4 แสนคน (จาก ไตรมาส 3/57 24.9 ล้านคน)
 • อัตราการทำงานไม่เต็มที่ (ผู้ทำงานต่ำกว่า 35 ชม. ต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม) ร้อยละ 0.6 เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
 • สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือนสิงหาคม 2558
 • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.51 (ชาย 31.84 และหญิง 31.26)
 • ผู้ชายมีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 65.7 (ปี 2557 ร้อยละ 63.2)
 • ผู้ชายมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 20.3 (ปี 2557 ร้อยละ 22.4)
 • ผู้หญิงมีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 65.4 (ปี 2557 ร้อยละ 62.9)
 • ผู้หญิงมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 17.7 (ปี 2557 ร้อยละ 19.1)
 • ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559
 • 5 อันดับของขวัญปีใหม่ ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล
 • 1 การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 43.9
 • 2 แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน ร้อยละ 35.5
 • 3 แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 27.2
 • 4 ช่วยเหลือ/สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ยากจน ร้อยละ 19.2
 • 5 จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 13.3
 • สถิติทางการของประเทศไทย

  สถิติทางการของประเทศไทย

  Official Statistics Thailand

  โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  GovChannel