ติดต่อขอรับหรือตรวจสอบข้อมูลทางราชการ ได้ที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ โทร 02 141 7497, 02 1417500-03 อีเมล์ services@nso.go.th

ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 • ราคากลาง จ้างทำผ้าขนหนูเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
 • ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ ปีงบประมาณ 2558
 • ขายวัสดุตลับหมึกที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว รวม 104 รายการ จำนวน 608 กล่อง
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องทำสำเนาระบบดิจิตอล (44.10.15.05) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
 • ราคากลาง เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (44.10.15.01) ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2558
 • ดูทั้งหมด...
   
  ข่าว สสช.
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (6 เดือนแรก)
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 25,403 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.6)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,259 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.2)
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน 159,492 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.7)
 • การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) นอกเวลาเรียน ร้อยละ 58.9
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 70.1
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 53.5
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร
 • อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.8
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 94.6
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 77.2
 • ประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป อ่านนอกเวลา เรียน/ทํางาน
  • หนังสือพิมพ์ มากที่สุด ร้อยละ 73.7
  • แบบเรียน/ตำราเรียน น้อยที่สุด ร้อยละ 29.5
  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 35.0
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 28.9
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 73.3
 • สถิติทางการของประเทศไทย

  สถิติทางการของประเทศไทย

  Official Statistics Thailand

  โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ