ข้อมูลล่าสุด

ดูทั้งหมด...
 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2558
 • ราคากลาง สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ราคากลาง ทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2557
 • สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2557
 • ราคากลาง ทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2557
 • ราคากลางจ้างพิมพ์รายงาน รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ. ศ 2556 ระดับจังหวัด
 • สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
 • ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 • ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 • ดูทั้งหมด...
   
  ประกาศ / ระเบียบ
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  ถวายสัตย์ปฎิณาณ

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  แบบสอบถามเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสถิติ

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (6 เดือนแรก)
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 25,403 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.6)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,259 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.2)
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน 159,492 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.7)
 • การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) นอกเวลาเรียน ร้อยละ 58.9
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 70.1
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 53.5
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากร
 • อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.8
  • กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด ร้อยละ 94.6
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุด ร้อยละ 77.2
 • ประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป อ่านนอกเวลา เรียน/ทํางาน
  • หนังสือพิมพ์ มากที่สุด ร้อยละ 73.7
  • แบบเรียน/ตำราเรียน น้อยที่สุด ร้อยละ 29.5
  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 35.0
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 28.9
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 73.3
 • โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย