ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.ดูทั้งหมด...
ดูทั้งหมด...
 
ข่าว สสช.
ดูทั้งหมด...

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

banner

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 1 ปี 2559
  • ผู้มีงานทำ 38.3 ล้านคน
  • ผู้ว่างงาน 3.7 แสนคน
  • ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 4 แสนคน (จาก ไตรมาส 1/58 26.1 ล้านคน)
  • อัตราการทำงานไม่เต็มที่ (ผู้ทำงานต่ำกว่า 35 ชม. ต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม) ร้อยละ 0.6 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558
  • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.44 (ชาย 31.79 และหญิง 31.17)
  • เพศชาย มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 64.7
  • เพศชาย มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 20.7
  • เพศหญิง มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 65.0
  • เพศหญิง มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 17.2
สถิติทางการของประเทศไทย

สถิติทางการของประเทศไทย

Official Statistics Thailand

logistic

โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

GovChannel

 
วันนักประดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สายด่วนของรัฐบาล 1111 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ