ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5