ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

​ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5