ไว้อาลัย

ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

สำนักงานสถิติฯ สำรวจแรงงานนอกระบบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๖๐ นี้  นางนวลนภา  ธนศักดิ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี ๕๙ พบว่า มีผู้มีงานทำ ๓๘.๓ ล้านคน​

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5