​คำรับรองการปฏิบัติราชการ​

ปีงบประมาณ 2556
รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 55 – มิ.ย. 56)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 55 – มี.ค. 56)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ 2555
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 54 – มิ.ย. 55)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 54 – มี.ค. 55)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ 2554
หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 53 - มิ.ย. 54)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 53 - มี.ค. 54)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2553
หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล

คะแนนการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 52 - มิ.ย. 53)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 52 - มี.ค. 53)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2552
คะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 51 - มิ.ย. 52)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 51 - มี.ค. 52)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2551
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 50 - ก.ย. 51)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 50 - มิ.ย. 51)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 50 - มี.ค. 51)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2550
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 49 - ก.ย. 50)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 49 - มิ.ย. 50)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 49 - มี.ค. 50)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2549
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 48 - ก.ย. 49)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 48 - มิ.ย. 49)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 48 - มี.ค. 49)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2548
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 47 - มิ.ย. 48)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 47 - มี.ค. 48)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2547
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 46 - ก.ย. 47)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 46 - มิ.ย. 47)

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 46 - มี.ค. 47)

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

​​