​​​​​​​​​​​​​​​​สำมะ​โน

จัดทำเพื่อเก็บ​​​​​​​​รวบรวมข้อมูลประชากรทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริง และ ที่อยู่อาศัยของประชากรทุกคน ตามที่อยู่จริง ณ วันสำมะโน

จัดทำเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร โดยการสอบถามจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกคนทั่วประเทศ ณ วันสำมะโน

จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงาน

จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงาน

สำรวจ

เป็นการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญด้านสังคม ได้แก่ การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากร การสำรวจแรงงาน การสำรวจรายได้รายจ่ายในครัวเรือน ฯลฯ 

เป็นการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ฯลฯ

เป็นการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญด้าน ICT ได้แก่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำรวจสถานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ฯลฯ​

เป็นการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญด้านอื่นๆ เป็นครั้งคราวตาม ความต้องการของผู้ใช้

เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ​