การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการพัฒนาระบบราชการ

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ จำแนกตามรายศูนย์/กอง​​
สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ปี พ.ศ. 2564​
ฉบับที่ 4/2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)​
ฉบับที่ 3/2564 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)​

ฉบับที่ 2/2564 (เมษายน – มิถุนายน 2564)
ฉบับที่ 1/2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)