โครงการสำรวจข้อมูล กรุงเทพมหานคร​ เขตพระนคร

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561​

   • วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมการทำงานของลูกจ้างและประกอบการพิจารณาวางแผนด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
   • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1-12 กุมภาพันธ์ 2561​

​ ​ เดือน มกราคม 2561​ ​​ ​
​ ​ ​ ​ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
​​
​​

สำรวจ​ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน​ พ.ศ. 2561​​​

   • วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
   • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7-20 กุมภาพันธ์ 2561

​ ​ เดือน มกราคม 2561​ ​​ ​
​ ​ ​ ​ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สำรวจ​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน​ พ.ศ. 2561​​​

   • วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลมาใช้สำหรับการวางแผนการกำหนดนโยบายและปรับปรุงมาตรการต่างๆให้เหมาะสม
   • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1-23 กุมภาพันธ์ 2561

​ ​ เดือน มกราคม 2561​ ​​ ​
​ ​ ​ ​ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สำรวจ​การเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561​​​

   • วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์
   • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 4-28 กุมภาพันธ์ 2561​

​ ​ เดือน มกราคม 2561​ ​​ ​
​ ​ ​ ​ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สำรวจ​ความสุขคนทำงาน(ในองค์กร) พ.ศ. 2561​​​

   • วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินระดับความสุขของคนทำงานในองค์กรที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดคุณภาพชีวิตคนทำงานในมิติต่างๆ
   • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1-20 กุมภาพันธ์ 2561

​ ​ เดือน มกราคม 2561​ ​​ ​
​ ​ ​ ​ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สำรวจ​การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561​​​

   • วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตรที่สำคัญ ที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งในระดับประเทศและระดับ
   • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1-15 กุมภาพันธ์ 2561

​ ​ เดือน มกราคม 2561​ ​​ ​
​ ​ ​ ​ เดือน กุมภาพันธ์ 2561