โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2561

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

 • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 สิงหาคม 2561

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 สิงหาคม 2561

3. สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการเงินและช่องทางการใช้บริการทางการเงิน ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของประชาชน

 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 สิงหาคม2561

4. สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการทำงานของเด็กอายุ 5 - 17 ปี วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเด็ก และแรงงานเด็กที่ทำงานอันตราย
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 สิงหาคม 2561​

5. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 12 - 31 สิงหาคม 2561

6. ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน ที่จะนำมาเพื่อใช้เป็นกรอบตัวอย่างสำหรับดำเนินการสำรวจโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 31 สิงหาคม 2561
=================================================================​

2 ดุสิต

เขต​หนองจอก

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61,ธปท.61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62,สศส.61

เขต​บางรัก​​​

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สคส.61​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขต​บางเขน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
​​​สคส.61

เขต​บางกะปิ​​​

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สคศ.61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

เขต​ปทุมวัน​​​

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​​สคศ.61

เขต​พระโขนง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​สคศ.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขต​มีนบุรี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​

เขตลาดกระบัง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 ​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​
​​สคศ.61​สคศ.61

เขตยานนาวา

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61สคศ.61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตสัมพันธวงศ์

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

เขตพญาไท

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตธนบุรี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​สคศ.61
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สคศ.61

เขตบางกอกใหญ่

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคศ.61,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61, สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตห้วยขวาง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ.61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สคศ.61สคศ.61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​​สคศ.61
​​สคศ.61

เขตคลองสาน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61, ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
​​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61สคศ.61สคศ.61​สคศ.61
​​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61
​​สคศ.61, ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61, ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

เขตหนองแขม

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
​​​สคศ.61​​สคศ.61

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61สคศ.61​สคศ.61​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

เขตบางพลัด

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
​​สคส.61​

เขตดินแดง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​สคศ.61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

เขตบึงกุ่ม

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

- สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

- ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคศ.61​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

  เขตสาทร

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคศ.61​​สคศ.61​สคศ.61
  ​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตบางซื่อ

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62, สคศ.61​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตจตุจักร

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคศ.61สคศ.61สคศ.61
  ​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

  เขตบางคอแหลม

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​
  ​​​​สคศ.61สคศ.61
  สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตประเวศ

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สคศ.61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
  ​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตคลองเตย

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคศ.61สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตสวนหลวง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
  ​​สคส.61​

  เขตจอมทอง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคศ.61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
  ​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

  เขตดอนเมือง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สศส.61​ธปท.61
  ​​​สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สศส.61,ธปท.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62, สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 ,ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​

  เขตราชเทวี

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สคศ.61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตลาดพร้าว

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สศส.61,ธปท.61​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
  ​​สคส.61​

  เขตวัฒนา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สศส.61 , สคศ.61ธปท.61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สคศ.61

  เขตบางแค

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สศส.61ธปท.61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​
  ​​​สคศ.61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61
  ​​สศส.61ธปท.61​

  เขตหลักสี่

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​
  ​​​ธปท.61​สศส.61
  ​​สคศ.61

  เขตสายไหม

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)


  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​
  ​​​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​
  ​​ธปท.61​สศส.61

  เขตคันนายาว

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​​สศส.61​สศส.61​ธปท.61
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตสะพานสูง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคศ.61สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 , ธปท.61
  ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62 ,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตวังทองหลาง

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สศส.61​สคส.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​
  ​​ธปท.61ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61,สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61

  เขตคลองสามวา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62, สคศ.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​
  ​​สศส.61ธปท.61​สศส.61 ,ธปท.61​
  ​​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62

  เขตบางนา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  สคศ.61, สศส.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62, สคศ.61,ธปท.61ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
  สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตทวีวัฒนา

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคศ.61​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62, สศส.61 , ธปท.61
  ​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตทุ่งครุ

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62,สคศ.61 , สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61สศส.61​ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62
  ​​สคศ.61, ธปท.61 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  เขตบางบอน

  - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

  - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61)

  - สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61)

  - ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

  - สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)

  - สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 (ธปท.61)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
  ​​สคศ.61สคศ.61 , ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) สพค.62สคศ.61
  ​​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61​สคศ.61
  สศส.61 ,ธปท.61​สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 , ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61

  ​​​​​

  ​​​​​​​​​​