โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2561

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561(สรง.61)

 • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 ตุลาคม 2561

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 (สยป.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากร
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 ตุลาคม 2561

3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 ไตรมาส 4 (สทค.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต และใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร

 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 ตุลาคม 2561

4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 ตุลาคม 2561

5. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 14 - 31 ตุลาคม 2561

6. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จำนวนสมาชิกทั้งสิ้นในครัวเรือน ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 31 ตุลาคม 2561

7. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 (สขต.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 ตุลาคม 2561
=================================================================​

2 ดุสิต

เขต​หนองจอก

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62​​สพค.62,สรง.61,สยป.61,สทค.61สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61​สคส.61

เขต​บางรัก​​​

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61​​สขต.61​​สขต.61​​
​​สคส.61สขต.61สขต.61​​สขต.61
​​สขต.61สขต.61​​สขต.61
​​สขต.61สขต.61

เขต​บางเขน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สขต.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62,สขต.61สขต.61​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​​สคส.61

เขต​บางกะปิ​​​

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62,สขต.61สขต.61สขต.61​สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สขต.61
​​สคส.61

เขต​ปทุมวัน​​​

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61​สขต.61สขต.61​สขต.61​สขต.61​สขต.61
​​สคส.61สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สขต.61สขต.61สขต.61
​​สขต.61สขต.61

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62​​สคส.61

เขต​พระโขนง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สคส.61

เขต​มีนบุรี

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61,สพค.62​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61

เขตลาดกระบัง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61​​สคส.61​สคส.61​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สขต.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สพค.62,สขต.61

เขตยานนาวา

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61 ,สคส.61สคส.61สคส.61
​​สขต.61สขต.61

เขตสัมพันธวงศ์

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตพญาไท

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สขต.61สขต.61

เขตธนบุรี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สคส.61

เขตบางกอกใหญ่

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคส.61สพค.62 ,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61

เขตห้วยขวาง

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคส.61สคส.61​สขต.61สขต.61สขต.61​​​สขต.61
​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สขต.61สขต.61สขต.61

เขตคลองสาน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61​สขต.61

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สพค.62,สขต.61สขต.61

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62,สขต.61สขต.61
​​สคส.61

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61สคศ.61สคศ.61​สคศ.61
​​สพค.62สรง.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61​

เขตหนองแขม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62​​สศส.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​สคส.61

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61​สขต.61
​​สขต.61​สขต.61

เขตบางพลัด

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61,สพค.62,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สคส.61

เขตดินแดง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62,สศส.61สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สขต.61สคส.61
​​สขต.61

เขตบึงกุ่ม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61​​สศส.61สพค.62สขต.61
​​สศส.61​​สคส.61​​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61

เขตสาทร

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62,สคส.61​​สขต.61สขต.61สคส.61สคส.61

เขตบางซื่อ

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62,สศส.61,สขต.61,สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตจตุจักร

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61,สคส.61สคส.61สคส.61สขต.61สขต.61สขต.61​สขต.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สศส.61,สขต.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​สขต.61สขต.61สขต.61
​​สศส.61

เขตบางคอแหลม

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61​สขต.61​สขต.61
​​สคส.61สคส.61
​​สพค.62

เขตประเวศ

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61,สขต.61สพค.62,สขต.61,สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61,สพค.62​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61​สศส.61

เขตคลองเตย

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สศส.61,สขต.61,สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61

เขตสวนหลวง

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61,สพค.62​สพค.62,สศส.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.611​สขต.61
​​สคส.61

เขตจอมทอง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61​สพค.62,สศส.61,สขต.61สขต.61

เขตดอนเมือง

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สขต.61,สพค.62
​​​สศส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตราชเทวี

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61สพค.62,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตลาดพร้าว

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62,สขต.61สขต.61สศส.61,สขต.61สพค.62,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตวัฒนา

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61,สพค.62,สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​
​​สขต.61สขต.61​สขต.61
​​สขต.61สขต.61

เขตบางแค

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สพค.62​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​
​​สคส.61สคส.61สศส.61

เขตหลักสี่

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62,สขต.61​สขต.61
​​สคส.61

เขตสายไหม

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61​สพค.62,สขต.61​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สพค.62

เขตคันนายาว

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สพค.62,สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สคส.61

เขตสะพานสูง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​​สคส.61
​​​​สพค.62,สขต.61
​​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตวังทองหลาง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61สพค.62,สขต.61​สขต.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​
​​สขต.61สขต.61​
​​สขต.61​สขต.61​
​​สคศ.61​

เขตคลองสามวา

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สคส.61

เขตบางนา

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61​สขต.61สขต.61​
​​​​สคส.61

เขตทวีวัฒนา

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สขต.61สขต.61,สพค.62​​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคศ.61​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตทุ่งครุ

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62,สขต.61,สคส.61​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตบางบอน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สคศ.61สคศ.61สคส.61
​​สพค.62,สขต.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สขต.61
​​สคส.61

​​​​​

​​​​​​​​​​