โครงการสำรวจข้อมูลในเขต​กรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2561

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561(สรง.61)

 • ​​​ ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2561

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 (สยป.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากร
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2561

3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 ไตรมาส 4 (สทค.61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต และใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร

 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 พฤศจิกายน 2561

4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.61)​​​​​

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 พฤศจิกายน 2561

5. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 (สคศ. 61)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 11 - 30 พฤศจิกายน 2561

6. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

 • ​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จำนวนสมาชิกทั้งสิ้นในครัวเรือน ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

7. การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

 • ​วัตถุประสงค์ : จัดหาเครือข่ายสถิติชุมชน เพื่อประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงการปรับปรุงแผนที่ชุมชนให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน
 • ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 30 พฤศจิกายน 2561
=================================================================​

2 ดุสิต

เขต​หนองจอก

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62,สศส.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขต​บางรัก​​​

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61สคส.61

เขต​บางเขน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สศส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​สคส.61

เขต​บางกะปิ​​​

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สศส.61
​​สคส.61

เขต​ปทุมวัน​​​

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สศส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สพค.62
​​สคส.61

เขต​พระโขนง

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สศส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขต​มีนบุรี

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สพค.62

เขตลาดกระบัง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61​สพค.62
​​สคส.61สคส.61

เขตยานนาวา

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62,สคส.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61

เขตสัมพันธวงศ์

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61

เขตพญาไท

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตธนบุรี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2562

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62
​​สคส.62
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตบางกอกใหญ่

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคส.61สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตห้วยขวาง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สคส.61สคส.61สคส.61สคส.61
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตคลองสาน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61​สพค.62,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตตลิ่งชัน

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สคส.61
​​สพค.62
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตบางกอกน้อย

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตบางขุนเทียน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคศ.61สคศ.61สคศ.61​สคศ.61
​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตภาษีเจริญ

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61​

เขตหนองแขม

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​​สคส.61

เขตราษฎร์บูรณะ

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สคส.61สคส.61สคส.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62

เขตบางพลัด

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสพค.62,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​สคส.61

เขตดินแดง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62
​​สคส.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตบึงกุ่ม

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61
​​สพค.62

เขตสาทร

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61สคส.61สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตบางซื่อ

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตจตุจักร

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61สคส.61การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตบางคอแหลม

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​สคส.61สคส.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62

เขตประเวศ

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62,สคส.61สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตคลองเตย

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สพค.62 ,สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตสวนหลวง

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตจอมทอง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62
​​สคส.61​สคส.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตดอนเมือง

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตราชเทวี

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตลาดพร้าว

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสพค.62,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​สคส.61การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตวัฒนา

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61 ,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61 ,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตบางแค

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61​
​​สคส.61

เขตหลักสี่

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สคส.61

เขตสายไหม

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61​สศส.61,สพค.62​​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สศส.61

เขตคันนายาว

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​​สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สศส.61สคส.61

เขตสะพานสูง

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​สรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​สพค.62,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​
​​​​สคส.61
​​​​สศส.61

เขตวังทองหลาง

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61​
​​สคส.61

เขตคลองสามวา

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สศส.61สพค.62สรง.61,สยป.61,สทค.61
​​สศส.61สคส.61

เขตบางนา

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนการสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สคส.61การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​
​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสพค.62,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

เขตทวีวัฒนา

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61สรง.61,สยป.61,สทค.61​สศส.61,สพค.62
​​สคส.61

เขตทุ่งครุ

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61,สคส.61สศส.61สคส.61สพค.62
​​สรง.61,สยป.61,สทค.61

เขตบางบอน

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

- การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

- สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ​​
​​สคส.61สรง.61,สยป.61,สทค.61สคศ.61สคส.61
​​สพค.62,สศส.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชนสรง.61,สยป.61,สทค.61,การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน​​การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
​​สคส.61

​​​​​

​​​​​​​​​​