​จับตามองท่องเที่ยวไทย​

          ​ การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก 10 ประเทศนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน 
ที่น่าจับตามอง คือ การท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2556 รายได้จากนักท่องเที่ยวไทยจะเพิ่มขึ้น 6% ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 100 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มขึ้น 13 % หรือ คิดเป็นรายได้ 1 ล้านล้านบาท ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8 % หรือ 24 ล้านคน
 
         ในปี 2554 ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 776.2 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของ GDP แต่ในขณะเดียวกันยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการไหลออกของรายได้จากคนไทยเข้าสู่ประเทศต่างๆ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว  ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่นิยมเที่ยวในประเทศ มากกว่าเที่ยวต่างประเทศคือ ร้อยละ 67.8 และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ โดยพบว่า ความถี่ของการท่องเที่ยวในประเทศ เฉลี่ยปีละ 1- 4 ครั้ง ใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,490 บาทต่อวัน ทั้งที่มีการพักค้างคืนและไม่พักค้างคืน
          ส่วนคนไทยที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 3.7 นั้น นิยมไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน มากที่สุด ร้อยละ 32.0 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ร้อยละ 28.5 โดยเฉลี่ยจะท่องเที่ยวปีละ 1.8 ครั้งต่อคน จำนวนวันพักโดยเฉลี่ย 5.1 วัน
ซึ่งชัดเจนว่า มีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศเกือบ 2 เท่าคือ เฉลี่ยคนละ 4,651 บาทต่อวัน
 
         อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวของไทย จากรายงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก แหล่งท่องเที่ยวสุดฮอต 10 อันดับของไทย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พัทยา เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กทม. และฟาร์มแกะ จ. เพชรบุรี เป็นต้น  

                  นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมในเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ ในโลก ดังนั้นจึงควรใช้ต้นทุนนี้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยการรณรงค์ให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ