ความพิการ....ปัญหาใหญ่ในอนาคต?

ในสังคมไทยมีกลุ่มคนหนึ่งที่ในอดีตสังคมไทยมักมองข้าม นั่นคือ คนพิการ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้สังคมได้ให้ความสำคัญกับคนพิการมากขึ้น โดยกำหนดให้สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันคนพิการแห่งชาติ” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 กำหนดให้ “วันคนพิการแห่งชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ แสดงความสามารถ และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการบำบัด รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพ และยังเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้คนทั่วไปเห็นถึงศักยภาพ คุณค่าของคนพิการ ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไป
ใครคือคนพิการ ? หากนิยามคนพิการว่าหมายถึงผู้ที่มีลักษณะความบกพร่อง ได้แก่ พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ และพิการซ้ำซ้อน รวม 31 ลักษณะ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนคนพิการในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 2.0 ในปี 2550 ซึ่งหมายความว่าในประชากร 100 คนจะมีคนพิการ 2 คน จำนวนประชากรและร้อยละของคนพิการต่อประชากรทั้งสิ้น ที่มา :
  1. การสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534-2544
  2. การสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ.2545
  3. การสำรวจความพิการ พ.ศ.2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในอนาคตต่อจากนี้ไปเมื่อโครงสร้างประชากรของไทยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีอัตราเกิดที่ลดต่ำลงอย่างมาก คนมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนั้น ผลที่ตามมาของคนที่สูงวัยขึ้นก็คือ โอกาสเสี่ยงต่อความพิการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำนวนและร้อยละของผู้สูงวัยที่พิการ ​
ที่มา:
  1. การสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ.2545
  2. การสำรวจความพิการ พ.ศ.2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  3. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573​
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คนไทยพิการแบบไหน ?? ปัญหาของ “ผู้สูงวัยที่พิการ” เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องพึงใส่ใจมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาสำคัญของสังคมและทวีความรุนแรงมากขึ้น หากเปรียบเทียบความพิการของคนไทยในแต่ละช่วงอายุ จะพบว่าลักษณะความพิการของคนในวัยเด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่ คือ ปัญญาอ่อน ขณะที่กลุ่มวัยทำงานและผู้สูงวัย ส่วนใหญ่จะมีอาการสายตาเลือนลาง และสาเหตุของความพิการในภาพรวม ส่วนใหญ่มาจากโรคภัยไข้เจ็บร้อยละ 27.5 และชราภาพร้อยละ 27.3 ลักษณะความพิการ 4 อันดับแรก จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2550 ​
ที่มา: การสำรวจความพิการ พ.ศ.2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ