ภาษาไทย...ในยุคไซเบอร์ !!​

 
 
 

“ภาษาไทย” ภาษาประจำชาติที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึง ความเป็นประเทศไทย แต่การที่คนไทย พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเป็นประจำทุกวันจนเกิดเป็นความเคยชินนั้น อาจทำให้หลายๆ คนไม่รู้สึกว่า “ภาษาไทย” มีความสำคัญมากแค่ไหน และมีคุณค่าเพียงไร

เแม้ในปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลทำให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบไปด้วยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต !!

ปัญหาในการใช้ภาษาไทยที่เกิดจากการใช้ในอินเทอร์เน็ตนั้น เริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมสนทนา (chat) และเกมออนไลน์ การสนทนาอันไม่มีขีดจำกัดประกอบกับความต้องการให้การสนทนาสั้นและกระชับ จึงทำให้เกิดปัญหา การกร่อนคำและการสร้างคำใหม่ ในการใช้ภาษาไทยด้วย เช่น คำว่า “สวัสดี” ถูกกร่อนคำเหลือ “ดีคับ” “ใช่ไหม” เป็น “ชิมิ” เป็นต้น คำเหล่านี้ถูกคิดขึ้นและใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลเพื่อให้ดูเป็นคำที่น่ารัก และพิมพ์ง่ายขึ้น โดยไม่คำนึงถึงว่า นั่นคือการทำลายภาษาไทยโดยทางอ้อม เนื่องจากมีการนำคำเหล่านั้นมาใช้พูดและเขียนในชีวิตประจำวันด้วย

หากจะดูการแพร่กระจายของการใช้ภาษาไทยที่ถูกปรับแต่งในวงการอินเทอร์เน็ต ผ่านการใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ต จะเห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลจากการสำรวจการใช้เวลาของประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2544 และ 2547 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากการสำรวจนี้ยังพบอีกว่า คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตถึง 1.9 ชม. แต่ใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวันเพียง 1.1 ชม. คงเพราะอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ประกอบกับความต้องการความสะดวกรวดเร็วมีมากขึ้น ดังนั้นความใส่ใจกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องจึงน้อยลง

อย่ามองว่าการใช้ภาษาไทยไม่สำคัญ มีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศที่มีภาษาประจำชาติทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง ฉะนั้นจงภูมิใจกับการที่เป็นคนไทยแล้วมีภาษาประจำชาติ และจงช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยเอาไว้ อย่างน้อยด้วยการพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง...ก็ยังดี