​นวัตกรรมสมัยใหม่...ในงานสถิติ!!!

เกือบครึ่งศตวรรษที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) ได้ทำหน้าที่สำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สสช ได้พัฒนารูปแบบ และกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจทาง Internet หรือ การใช้เครื่อง PDA (Personal Digital Assistant) เป็นต้น มาวันนี้ด้วยนโยบาย Smart Thailand​ ของนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT สสช จึงได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ Tablet PC เข้ามาใช้แทนที่กระดาษและดินสอในการสำรวจด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้ในการบันทึกแบบลงได้อย่างมาก ทั้งนี้ สสช ได้นำ Tablet PC มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS4) ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่ใช้นวัตกรรมนี้จากมากกว่า 50 ประเทศที่สำรวจ MICS

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า MICS4 เป็นการสำรวจที่มีรูปแบบการทำงานแบบพหุภาคี เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์กรอิสระ และองค์กรภาครัฐ ที่ร่วมสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทางด้านวิชาการ การจัดทำครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของประเทศไทย

หลังจากที่จัดทำครั้งแรกในปี 2548-2549 (MICS3) ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กและสตรี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแม่และเด็ก การศึกษาของเด็กในแต่ละวัย การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบสถานการณ์เด็กและสตรีกับนานาประเทศ ได้เช่นกันนอกจากนี้ภาวะโภชนาการของเด็กยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวม ของเด็กได้ หากพิจารณาจากการบริโภคเกลือไอโอดีนของครัวเรือน ซึ่งไอโอดีนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาของระบบประสาทและสมองของเด็ก ผลการสำรวจพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีการบริโภคเกลือไอโอดีนอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 47.2) โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือมีอัตราการบริโภคเกลือมากกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพียงร้อยละ 22.6

ข้อมูลจากการสำรวจ MICS ยังมีอีกหลายๆ ส่วนที่สำคัญ และถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ขณะนี้ สสช กำลังดำเนินการสำรวจในครัวเรือนส่วนบุคคลที่เป็นตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 27,000 ครัวเรือนจนถึงเดือนตุลาคม 2555 และภายในปี 2556 ประเทศไทยจะได้เห็นภาพความก้าวหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและสตรี และผลจากการสำรวจสามารถนำไปตอบโจทย์สำคัญๆ ได้หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ MDGs เป้าหมายของโลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก (A World Fit for Children: WFFC) รวมทั้งนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน​