ดัชนีความยาก​​จน

        ดัชนีความยากจน หรือตัวชี้วัดความอยากจน เช่น สัดส่วนคนจน ช่องว่างความยากจน ความรุนแรงของความยากจนและความไม่เสมอภาคในมิติค่าใช้จ่าย ระดับพื้นที่ นำเสนอผลในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จำแนกตามเขตการปกครอง (ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล)​

ปีที่ทำการสำรวจแล​​ะเผยแพร่