สถิติพื้นฐานที่เ​ป็นอนุกรมเวลา (Time series)

​การเกษตร

สถิติการใช้ที่ดิน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 - 2556 

ข้อมูลเป็นรายภาค​

​ข้อมูลเป็นรายจังหวัด ​​​​​​สถิติการปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2544/45 - 2553/54 
​ข้อมูลเป็นรายภาค
ข้อมูลเป็นรายจังหวัด ​​​