​​​​สถิติพื้นฐานที่เ​ป็นอนุกรมเวลา (Time series)

ความยากจน

เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2547 - 2557 :

สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2547 - 2557 :

จำนวนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2547 - 2557 :