​​​สถิติพื้นฐานที่เ​ป็นอนุกรมเวลา (Time series)

ดัชนีราคา

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  จำแนกตามหมวดสินค้า  พ.ศ.2549-2558

ข้อมูลเป็นรายภาค
ข้อมูลเป็นรายจังหวัดดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ  จำแนกตามขั้นตอนการผลิต  พ.ศ.2549-2558​

ข้อมูลเป็นรายภาค