​​​​​สถิติพื้นฐานที่เ​ป็นอนุกรมเวลา (Time series)​

​​​​ประกันสังคม

สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2548 - 2557 

ข้อมูลเป็นรายภาค 
ข้อมูลเป็นรายจังหวัด ​​​​​