​​​​สถิติพื้นฐานที่เ​ป็นอนุกรมเวลา (Time series)

รายได้รายจ่ายครัวเรือน และจำนวนครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ​ครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 - 2558 : 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2549 - 2558 : 

จำนวนหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 - 2558 : 

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2543 - 2558 :

จำนวนครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2549 - 2558 :