ข่าวสารและกิจกรรม

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานนับจด ปี 2559

1. ระดับสถิติจังหวัด
    - ศูนย์ประชุมจังหวัดชลบุรี โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2559
2. ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม
    - ศูนย์ประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
    - ศูนย์ประชุมจังหวัดระยอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559


​​​