คาบเวลาการปฏิบัติงาน

ดาวโหลดไฟล์

1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด (Listing)

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  

กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม – กันยายน 2559
ในเขตเทศบาล
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559
นอกเขตเทศบาล
ตุลาคม – ธันวาคม 2559
- การประมวลผลและนำเสนอผลข้อมูลนับจด
ภายในมิถุนายน 2560

2) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : การแจงนับ (Enumeration)

- การเก็บรวบรวมข้อมูล (รวมติดตาม)

เมษายน – กรกฎาคม 2560

- การประมวลผลและนำเสนอผลข้อมูลแจงนับ

สรุปข้อมูลเบื้องต้น

ภายในกรกฎาคม 2561

ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ระดับจังหวัดและประเทศ

ภายในกันยายน 2561

 


​​