สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​​ปี 2559
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560

พื้นที่นำรองเกี่ยวกับสถานการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559)

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559)

พื้นที่นำรองเกี่ยวกับสถานการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2559)

​สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2559)