​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ปี 2560​​​​​

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2560)

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ. 2560

การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2560

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2560