​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ปี 256​​​​1

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน

ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ