​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ปี 256​​​​2

ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2562

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 4 ปี