​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​​

ปี 256​​​​3

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563​ ​​

​        การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (​NEW NORMAL LIFE) 
        พ.ศ.2563 ​​
​​

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี)​

การสำรวจความความคิดเห็นของประชาชนต่อการบ​ริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี)

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโนยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง(5G) พ.ศ. 2563

การสำรวจความสุขและความเสี่ยงพ.ศ. 2563

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. 2563

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 ครบ 6 เดือน

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563