​คู่มือ/แบบสอบถาม โครงการสำรวจต่างๆ

​โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ​

ปี 2563 ปี 2562

​​​โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า 2562