​คู่มือ/แบบสอบถาม โครงการสำรวจต่างๆ

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS 6)

​โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ​

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

​​​โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า 2562

โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563