​คู่มือ/แบบสอบถาม โครงการสำรวจต่างๆ

​โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ 2562​

​​​โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า 2562