​​​

ด้านสังคม​​​​​​

​สาขาสุขภาพ

​สำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก พ.ศ. 2554