​​​สำรวจ

สาขาสุขภาพ

สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558​

สำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ. 2554

สำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. ​2550

สำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. 2547