สำรวจ
สาขาสุขภาพ
สำรวจกิจกรรมทางกายของประชาชน พ.ศ. 2558​

ระเบียบวิธีสถิติ
ตารางสถิติในรูปแบบ Excel​
ตารางสถิติในรูปแบบ Pdf
แบบสอบถาม
รายงานฉบับสมบูรณ์
สรุปผลที่สำคัญ​