​​​​ด้านสังคม​​​​​

สาขาสุขภาพ​

​สำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชา​​​​​​​​กร พ.ศ. 2556

   • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   • ระเบียบวิธีสถิติ
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Pdf
   • แบบสอบถาม
   • รายงานฉบับสมบูรณ์​