​ด้านสังคม

สาขาสุขภาพ

สำรวจสุขภาพจิตกับการอ่านหนังสือของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554​