​​ด้านสังคม

สาขาสุขภาพ

สำรวจสุขภาพจิตกับประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554​