​​​​​​​ด้านสังคม

สาขาแรงงาน​

สำรวจการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564