​ด้านสังคม

สาขาแรงงาน

สำรวจการทำงานขอ​งเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561​

สำรวจการทำงานขอ​งเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558​