​ด้านสังคม

สาขาแรงงาน​​

การทำงานต่ำกว่าระดับของประชาก​ร​ พ.ศ. 2562​

การทำงานต่ำกว่าระดับของประชาก​ร​ พ.ศ. 2561​

การทำงานต่ำกว่าระดับของประชาก​ร​ พ.ศ. 2560​

การทำงานต่ำกว่าระดับของประชาก​ร​ พ.ศ. 2559​

การทำงานต่ำกว่าระดับของประชาก​ร​ พ.ศ. 2558​