​​​​​​​​​​ด้านสั​งคม​​​​​

​​​สาข​าแร​งงาน​​​

​สำรวจ​ภา​​วะการทำงานของประชากร พ.​ศ. 2​​​​​560 
​ภา​​วะการทำงานของประชากร​​
​ตารางสถิติระดับจังหวัด
​ไตรมาส 3​
 
​ไตรมาส 2​
 
​ไตรมาส 1
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

​             

 


   • ​มกราคม
   • กุมภาพันธ์
   • มีนาคม
   • เมษายน
   • พฤษภาคม
   • มิถุนายน
   • กรกฎาคม
   • สิงหาคม
   • กันยายน
   • ตุลาคม?
   • พฤศจิกายน
   • ธันวาคม

ตารางสถิติระดับจังหวัด
   • ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2558
   • ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2558
   • ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2558
   • ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ไตรมาสที่? 4
   • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   • ระเบียบวิธีสถิติ
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Pdf
   • แบบสอบถาม
   • รายงานฉบับสมบูรณ์
   • สรุปผลที่สำคัญ
ไตรมาสที่ 3
   • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   • ระเบียบวิธีสถิติ
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Pdf
   • แบบสอบถาม
   • รายงานฉบับสมบูรณ์
   • สรุปผลที่สำคัญ
ไตรมาสที่? 2
   • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   • ระเบียบวิธีสถิติ
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Pdf
   • แบบสอบถาม
   • รายงานฉบับสมบูรณ์
   • สรุปผลที่สำคัญ
ไตรมาสที่ 1
   • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   • ระเบียบวิธีสถิติ
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel
   • ตารางสถิติในรูปแบบ Pdf
   • แบบสอบถาม
   • รายงานฉบับสมบูรณ์
   • สรุปผลที่สำคัญ
?