​ด้านสังคม

สาขาแรงงาน

ภาวะสุขภาพของแรงงานไทย พ.ศ. 2553​​​​