​​​ด้านสังคม​​​​​

สาขาแรงงาน​​​​

การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย ช่วงปี 2560-2564​