​​​

เศรษฐกิจ

สำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน ปี 2554
  • บทสรุปผู้บริหาร
  • ระเบียบวิธี
  • รายงานฉบับสมบูรณ์
  • ดาวน์โหลดตารางสถิติที่นำเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ Excel
ข้อมูลเพิ่มเติม
• ปี 2552
    • ดาวน์โหลดตารางสถิติ
• ปี 2549
    • สรุปผลเบื้องต้น​