ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​​​

รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการสำรวจ ICT ครัวเรือน พ.ศ. 2564​​