​​​​​​​​​​​​​​​สำรวจ

​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​​

​​​​สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2557​​​

พ.ศ. 2556

                                             

พ.ศ. 2555

 

พ.ศ. 2554

 
พ.ศ. 2551

 
พ.ศ. 2550