​​​​​​​สำรวจ​

​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​

​​​สำรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551