สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543


สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543


พิมพ์ครั้งแรก:พ.ศ.2503
จำนวนพิมพ์:-
การออกหนังสือ:ราย 10 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า:21.0x30.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:-
ตารางสถิติ:-
จัดพิมพ์:ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย:-
ยอดคงเหลือ-
  

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ประเทศ และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
ภาคประชากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ลักษณะทางประชากร
  - ประชากรและการกระจายตัวของประชากร
  - ความหนาแน่นของประชากร
  - ประเภทของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน
  - สัญชาติและศาสนา
  - สถานภาพสมรส
 • ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
  - การอ่านออกเขียนได้ของประชากร
  - ระดับการศึกษาที่สำเร็จ
  - สภาพภาพการทำงาน
 • ภาวะเจริญพันธุ์
  - บุตรเกิดรอดเฉลี่ย
  - อายุเฉลี่ยเมื่อสมรส
 • การย้ายถิ่น
ภาคเคหะ
 • ประเภทที่อยู่อาศัย
 • การครอบครองที่อยู่อาศัยและที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสิ่งที่อยู่อาศัย
 • แหล่งที่มาของน้ำดื่ม
 • จำแนกตามประเภทและจำนวนบริภัณฑ์


>> ดูรายละเอียด