คุณภาพชีวิตของคนไทย


คุณภาพชีวิตของคนไทย


พิมพ์ครั้งแรก:พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:-
การออกหนังสือ:ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า:21.0x29.0ซม./
แผนภูมิ/แผนภาพ:17/0 
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์:ไทย 
ยอดคงเหลือ-
ราคาจำหน่าย-
  

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
- โครงสร้างพื้นฐานและบริการของรัฐ
- ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ด้านการบริการและทรัพยากร
- ด้านความเป็นอยู่ในครัวเรือน