รายงานการสำรวจคนพิการ พ.ศ 2544รายงานการสำรวจคนพิการ พ.ศ 2544
พิมพ์ครั้งแรก:พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์:300 เล่ม
การออกหนังสือ:ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า:21.0x29.0ซม./120
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ:41 
จัดพิมพ์:ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือหมด 
ราคา210 บาท
  

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • ลักษณะทั่วไปของคนพิการ
  - จำนวนคนพิการ
  - กลุ่มอายุและเพศ
  - ลักษณะความพิการ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
  - ระดับการศึกษาที่สำเร็จ
  - การมีงานทำ
  - สถานการทำงาน
  - รายได้
 • การเจ็บป่วย
  - กลุ่มโรค วิธีการรักษา และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • ความต้องการการบริการหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาล