การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2548


การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2548
พิมพ์ครั้งแรก:พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์:-
กำหนดการออกหนังสือ:ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า:21*29 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์:ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย:
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • จำนวนแรงงานที่อยู่ในเศรษฐกิจและนอกระบบ
    - จำแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา อุตสาหกรรม การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากงาน และปัญหา จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ลักษณะทางประชากรและสังคมของแรงงานในและนอกระบบ เช่น อายุ เพศ การศึกษาที่สำเร็จ อาชีพ
  • ข้อมูลอื่น ๆ ของแรงงานนอกระบบ อุบัติเหตุที่ได้รับจากการทำงาน สิทธิการรักษาพยาบาล