การสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 5 ปี 
ขนาดรูปเล่ม : 
21.5 x 29.0 ซม 
ภาษาที่นำเสนอ
 : ไทย/อังกฤษ
  

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะทั่วไปของเด็กและเยาวชน
  • ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็ก (0-17 ปี)
  • การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี)
  • การศึกษา ความสนใจใน IT
  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
  • แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน

 

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)
S2-022-F-51-00-000-000-B
พ.ศ. 2551
-
CD-Rom
175
280
16
 

.​​