การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

  

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

  • จำนวนสถานภาพแรงงานของประชากร
  • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ค่าจ้างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน​
  • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-046-F-52-00-000-000-T

S2-046-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

-

-

เอกสาร

Pock book

57

40

150

แจกฟรี

8

-