​   ​สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 10 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  20.5 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

  

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ลักษณะทางประชากร
  • ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
  • การย้ายถิ่น
  • ภาวะเจริญพันธุ์
  • ประเภทและลักษณะของที่อยู่อาศัย

รายละเอียดที่จัดพิมพ์